NeuVision460 轩辕

产品展示

产品信息

 • 灵动系统设计
 • 高精度实时同步跟踪系统
 • 高灵敏防碰撞系统

 

 

 •  融合优化曝光技术(S.O.E)
 • “Low Dose”低剂量算法技术

 • 无线全尺寸便携平板探测器
 • 新一代“NeuVision Sight”软件系统
 • 高级均衡处理技术(S.E.P)
 • 专利算法的图像拼接软件 

 

 

 • “云”平台
 • “远程服务”平台
     

 

临床图像

成熟女人色惰片